ترانس

ترانس چیست؟

/transformer

چرا باید از ترانس استفاده کنیم؟ محافظت از وسایل الکتریکی درمقابل نوسانات برقی